Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lieneloe die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op Lieneloe.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Lieneloe dit duidelijk vermelden.

2.2 Lieneloe zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Lieneloe niet.

2.3 Lieneloe zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.

2.4 Lieneloe is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er
is pas sprake van een overeenkomst zodra Lieneloe de bestelling heeft
geaccepteerd.

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Lieneloe vermeld worden in het aanbod.

3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Lieneloe het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Lieneloe prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Lieneloe van belang zijn.

4.3 Betaling dient te geschieden op een door Lieneloe aangeboden betaalwijze. Lieneloe kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren.Lieneloe is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Lieneloe is bijgeschreven.

4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het
verschuldigde bedrag ontvangen is door Lieneloe zal de bestelling in
behandeling genomen worden en verwerkt worden.

4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Lieneloe gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

4.6 Stuur je een sale item retour en kom je onder het aantal van de juiste kortingscode dan wordt dit berekend met het geretourneerde bedrag.

4.7 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is word geheel de order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Lieneloe het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.

5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Lieneloe niet aansprakelijk.5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Lieneloe zijn vermeld. Lieneloe kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Lieneloe geleverde producten of diensten blijven eigendom van Lieneloe totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties

7.1 Lieneloe draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Lieneloe daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Lieneloe zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Lieneloe.

7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Rock that Label.

8.2 Lieneloe zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.

8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Lieneloe daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Lieneloe de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht

9.1 Lieneloe kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Lieneloe heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Lieneloe en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

10.2 Lieneloe en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.